Pandora-Gilboa 3 Waynesfied-Goshen 0 (25-15, 25-14, 25-6)